Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Soutěž o nejlepší esej na téma "Biologicky zajímavá molekula"

Vyhlašovatel: Biomach, studentský spolek Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve spolupráci s Katedrou učitelství a didaktiky biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Předmět soutěže: Původní esej na zadané téma, která je využitelná pro publikování na webu www.biomach.cz. Původní esejí se rozumí autorský text o délce minimálně 1 800 znaků a maximálně 5 400 znaků doplněný ve vhodném rozsahu grafickými prvky (obrázky, schémata, grafy, tabulky). Jako téma eseje si soutěžící zvolí libovolnou biologicky zajímavou molekulu vyskytující se v živých systémech.

Důležité upozornění po zkušenostech z loňského ročníku: Všechny použité zdroje (odborné knihy, články, webové stránky) je nezbytné řádně citovat! Pokud tak autor neučiní, bude to považováno za důvod pro vyřazení jeho práce ze soutěže. Informace o citacích jsou dostupné například na www.citace.com.

Podmínky soutěže: Účastníci soutěže jsou rozděleni do dvou kategorií: studenti středních škol a studenti vysokých škol podle toho, v jakém stupni studia studují ve školním/akademickém roce 2012/2013. Esej se odesílá jako příloha e-mailem na adresu biologie.gbn@gmail.com a v kopii na tomas.machacek@natur.cuni.cz ve dvou formátech doc/docx a pdf (konverzi dokumentu do PDF možné provést např. na www.freepdfconvert.com). Do předmětu se napíše heslo: soutěžní esej. V e-mailu soutěžící uvede svoje jméno, školu, ročník studia a kontakt (minimálně e-mailová adresa). Tyto údaje se do samotného textu eseje neuvádí!

Soutěžní eseje je možné zasílat do 31. 1. 2013. Rozhodující je čas přijetí e-mailu. Pozor, pokud bude soubor objemnější (například kvůli obrázkům), může jeho odesílání trvat déle, což je třeba vzít v úvahu. Datum vyhlášení výsledků stanoví vyhlašovatel v závislosti na množství přijatých soutěžních esejí, výsledky však budou vyhlášeny nejpozději 31. května 2013.

Autor soutěžní eseje jejím zasláním souhlasí s podmínkami soutěže a publikuje ji pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (CC BY-NC-ND 3.0), čímž umožňuje její případné využití na www.biomach.cz.

Hodnocení a oceňování: Eseje zaslané do soutěže bude hodnotit porota v tomto složení (v abecedním pořadí): Iveta Červenková (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), Mgr. Iva Kovářová (Gymnázium Benešov), Bc. Tomáš Macháček (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze), RNDr. Alena Morávková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze), Bc. Iveta Vojtěchová (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.).

Eseje se budou hodnotit podle následujících kritérií: věcná správnost, logická výstavba a konzistence textu, přehlednost a srozumitelnost, grafická podoba materiálu. Porota vyhlásí v každé kategorii minimálně jednu vítěznou esej, jejíž autor bude oceněn hmotnou cenou v podobě knižní publikace. V závislosti na množství a kvalitě zaslaných prací ocení porota i další soutěžící. K převzetí ceny dojde na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na odměnu nevzniká oceněnému právní nárok. Porota může rozhodnout o tom, že žádná ze zaslaných esejí nesplnila předmět a/nebo podmínky soutěže.

Ostatní: Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo ji kdykoliv během jejího konání zrušit, a to bez nutnosti udání důvodu. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo zrušit soutěž v případě, že se jí zúčastní méně než pět soutěžících v dané kategorii.

Veškeré informace naleznete na stránkách http://www.biomach.cz/soutez-2012

Zdroj: Biomach
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“