Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Šance na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové

Šanci ke studiu ještě v letošním roce nově nabízí Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Příležitost se otevírá díky novým úspěšným akreditacím studijních oborů a také s druhým kolem přijímacího řízení v případě oborů, u kterých si fakulta dosud mezi uchazeči nevybrala své budoucí studenty.

Nově fakulta otevírá navazující magisterský obor Archivnictví, a to v prezenční a kombinované formě, která je v kontextu České republiky relativně vzácná. Studium je koncipováno do dvou modulů, které zrcadlí současnou situaci v oblasti archivnictví. Jedná se o moduly „Archivnictví a pomocné vědy historické“ a „Moderní systémy v archivnictví“. Zatímco první modul je pojímán jako klasické archivářské studium, cílem druhého z nich je připravit studenty na potřeby archivnictví a spisové služby 21. století. Zaměřuje se tedy na nejnovější trendy spojené s využitím informatiky a techniky. Absolventi naleznou široké uplatnění nejen v archivech a muzeích, nýbrž také ve státní správě a samosprávě, v úřadech, státních i soukromých firmách. Šetření provedené fakultou potvrdilo trvale vysokou poptávku po takto orientovaných pracovnících.

Další novou akreditací je rozšíření navazujícího magisterského oboru Historie o kombinovanou formu.

Přihlášky ke studiu těchto nově akreditovaných oborů je možné podávat až do 23. srpna 2011.

Druhé kolo přijímacího řízení na Filozofické fakultě je vypsáno pro následující obory:

Bakalářské studium:
- Počítačová podpora v archivnictví (prezenční i kombinovaná forma)
- Prezentace a ochrana kulturního dědictví (prezenční forma)
- Archivnictví-historie (prezenční i kombinovaná forma)
- Archeologie (prezenční forma)

Navazující magisterské studium:
- Historie (prezenční forma)
- Archeologie (prezenční forma)
- Politologie - latinskoamerická studia (prezenční i kombinovaná forma)
- Politologie - africká studia (prezenční i kombinovaná forma)
- Filozofie (prezenční forma)

Doktorské studium:
- Africká studia (prezenční i kombinovaná forma)
- Latinskoamerická studia (prezenční i kombinovaná forma)

Přihlášky je možné podávat do 5. srpna 2011. Přijímací zkoušky se budou konat 29. srpna - 2. září 2011.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“