Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstavu o riziku povodní na Labi

Až do 8. července mohou lidé navštívit putovní výstavu věnované povodňovému riziku v povodí řeky Labe. Výstava prezentuje aktivity mezinárodního projektu LABEL a je umístěna ve vstupní hale u recepce v sídle Královéhradeckého kraje.

Do projektu LABEL je zapojeno 20 partnerů z Česka, Německa, Rakouska a Maďarska. Cílem projektu je odpovědné a trvale udržitelné využívání povodí řeky Labe. Projekt se zaměřuje především na prevenci povodňových rizik, ochrany povodí a přizpůsobení se změnám klimatu, na perspektivu Labe jako vodní cesty, rozvoj hospodářství a turismu a na výměnu informací s ostatními evropskými institucemi.

Záměrem Královéhradeckého kraje, jako jednoho z partnerů projektu, je získání dostupných dat, případně snadno odvoditelných informací, pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik.

V rámci výstavy je prezentován i pilotní projekt Královéhradeckého kraje, který na konkrétním vytypovaném území povodí řeky Orlice hodnotí možné nepříznivé účinky budoucích povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Výsledky pilotního projektu jsou podkladem pro následné zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik, rozšíření povodňového plánu atd. Dále budou významným podkladem pro územní plánování a plánování v oblasti vodního hospodářství na úrovni obcí a kraje.

Další informace je možné najít na webových stránkách projektu: http://www.label-eu.eu/cz.html a http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/label/html/

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“