Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Evropský rok 2010 proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Do Evropského roku 2010 proti chudobě a sociálnímu vyloučení je zapojena i Oblastní charita Hradec Králové a Asociace občanských poraden.

Více o konkrétních akcích Roku naleznete na
http://chudoba.grenade.cz/index.php/kalendar-akci/

Evropský rok 2010 je především informační a osvětovou kampaní, jejímž cílem je celospolečensky upozornit na problém chudoby a sociálního vyloučení, zvýšit povědomí o tomto tématu mezi širokou veřejností, vládami jednotlivých členských státu, místní a regionální samosprávou, vyzdvihnout myšlenku přijetí individuální odpovědnosti a přispět k bourání stereotypů v nahlížení na sociálně vyloučené osoby. Evropský rok chce podpořit soudržnější společnost, která rozvíjí kvalitu života, společenský blahobyt a rovné příležitosti pro všechny. Zároveň je zopakováním politického závazku Evropské unie a členských států zásadním způsobem pokročit v oblasti vymýcení chudoby a sociálního vyloučení.

Smyslem Evropského roku 2010 je zapojit celou občanskou společnost, veřejné i soukromé subjekty, sociální partnery, místní a regionální samosprávy, nevyjímaje ty, kdo mají s chudobou přímou či nepřímou zkušenost, aby se v této oblasti angažovali.

Více informací o Roce naleznete na www.ey2010.cz.

Zdroj: www.ey2010.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“