Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Koncept územního plánu je před dokončením

Práce na konceptu nového Územního plánu Hradce Králové, které probíhají od listopadu loňského roku, jdou právě do finále. Předpokládaný termín jeho dokončení je v červenci. Koncept bude obsahovat dvě varianty lišící se především rozdílným uspořádáním komunikační sítě a na ní navazujícím uspořádáním území.

S dokončeným konceptem Územního plánu Hradce Králové se budou moci občané seznámit v rámci jeho projednávání v termínech do 4. října letošního roku. V této době bude moci každý uplatnit svoji připomínku a vlastníci pozemků a staveb námitku. Po skončení projednání budou všechny připomínky a námitky vyhodnoceny.

S oběma variantami konceptu se bude moci veřejnost seznámit následujícími způsoby:

1. v budově Magistrátu města Hradec Králové, kde je do 4. října 2012 vystaven k veřejnému nahlédnutí a příslušní pracovníci budou připraveni zodpovědět dotazy

2. na internetových stránkách města, kde je do 4. října 2012

3. na otevřených besedách, které připravuje odbor hlavního architekta nad rámec povinností stanovených stavebním zákonem. Budou se konat ve třech termínech 15. srpna, 22. srpna a 5. září 2012 a budou určeny členům komisí místních samospráv a odborné a laické veřejnosti. Besedy budou mít za cíl představit řešení variant konceptu projektantem, vysvětlit nové pojetí a fungování územního plánu a seznámit s průběhem projednání a termíny pro uplatnění připomínek a námitek. Besedy však poskytnou především prostor pro otázky a diskusi.

4. na veřejném projednání, které je zákonem nařízené a bude spojené s odborným výkladem projektanta za účasti dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí. Projednání se bude konat 19. září.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“