Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Léčivé rostliny

Zájmový specializační program celoživotního vzdělávání "Léčivé rostliny" uskutečňjuje Farmaceutická Fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Zájemce o program CŽV přijímá děkan fakulty. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Studium je třísemestrové, probíhá formou distančního studia, během každého semestru jsou organizovány 2-3 semináře, které probíhají v sobotu a neděli. Koncem každého semestru proběhne týdenní soustředění s praktickou výukou.

Zkoušky se skládají z předmětů farmaceutická botanika, farmakognozie, zápočty ze základů lékařských disciplín, farmakologie a pěstování léčivých rostlin. Absolvent zájmového specializačního programu celoživotního vzdělávání Léčivé rostliny obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Do jednotlivých kurzů jsou uchazeči zařazováni postupně podle pořadí došlých přihlášek. Vzhledem k velkému počtu uchazečů jsou zájemci uspokojováni postupně na začátku každého akademického roku, tzn. v říjnu.

Bližší informace naleznete na http://www.faf.cuni.cz/studium/celozivotni_vzdelavani/lecive_rostliny/Stranky/default.aspx.

Zdroj: Farmaceutická Fakulta Univerzity Karlovy
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“