Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Granty Fondu na podporu výzkumu

Fond pro podporu výzkumu (www.eea-researchfund.cz) vyhlašuje dodatečnou výzvu v opatření B pro výměnu expertů v únoru a březnu 2011.

Tato výzva je velice krátká – jak z hlediska přípravy žádostí (uzávěrka: 31.1.2011 do 12:00:00), z hlediska délky subprojektů (nejdéle 1 měsíc), i z hlediska možné doby realizace (jen mezi 15.2 a 31.3.2011), tak z hlediska podání závěrečné zprávy (do 14 dnů od ukončení subprojektu).

Granty jsou určeny pro cestující experty z ČR, Islandu, Lichtenštejnska a Norska pro (aktivní) krátké stáže, účast na jednáních, workshopech, seminářích, a konferencích organizovaných v ČR (pro zahraniční experty) nebo na Islandu, v LIchtenštejnsku a v Norsku (ev. na území dalších zemí Evropského hospodářského prostoru, pokud jsou tyto akce zaštítěny institucemi ze jmenovaných zemí).

Granty jsou určeny pro prioritní oblasti:
- Zachování evropského kulturního dědictví
- Ochrana životního prostředí
- Rozvoj lidských zdrojů
- Péče o zdraví (vč. potravních zvyklostí)
- Udržitelný rozvoj
- Životní podmínky dětí

Výše grantu je max. 15000 EUR (nejvýše 5000 EUR pro jednoho experta) a grant může tvořit nanejvýš 90% schváleného rozpočtu.

Při hodnocení jsou preferovány žádosti zahrnující mladé experty (do 35 let), ženy, experty z regionů, regionální destinace anebo experty s fyzickými hendikepy a z oblastí ŽP, Zdraví a Životní podmínky dětí (po 2 bodech). Nejvíce lze při hodnocení získat 30 bodů; žádosti mohou být financovány od zisku 16 bodů (sestupně podle počtu získaných bodů až do vyčerpání alokace 150000 EUR).

Bližší informace naleznete na stránkách www.eea-researchfund.cz

Zdroj: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“