Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na UHK

Přípravné kurzy jsou určeny pro zájemce o tyto obory:

Bakalářské obory
- Aplikovaná informatika
- Finanční management
- Sportovní management
- Informační management

Magisterský obor
- Informační management

* Matematika

Rozsah: 50 hodin
Termín: únor - květen 2011
Cena: 2 400 Kč
Cíl: Zopakování učiva středoškolské matematiky před termínem maturit a přijímacích pohovorů na vysoké školy.
8 x 6 vyučovacích hodin
1 x 2 vyučovací hodiny (závěrečný zkušební test)
garant: RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.

Účastníci si osvěží své znalosti z oblastí:
 1. Výroky, operace s výroky, množiny, operace s množinami. Intervaly, absolutní hodnota reálných čísel, úpravy výrazů s mocninami, odmocninami a s absolutní hodnotou
 2. Rovnice a nerovnice
 3. Funkce
 4. Rovnice exponenciální, logaritmické
 5. Vztahy mezi goniometrickými funkcemi, goniometrické rovnice
 6. Soustavy rovnic a nerovnic, posloupnosti
 7. Pravoúhlý trojúhelník, trigonometrie, věty Eukleidovy, Pythagorova věta, obecný trojúhelník, věta sinová, kosinová
 8. Geometrie v prostoru
 9. Analytická metoda v geometrii, parametrická rovnice přímky, obecná rovnice přímky
 10. Kuželosečky
 11. Kombinatorika
 12. Komplexní čísla

* Anglický jazyk

Rozsah: 25 hodin
Termín: únor - duben 2011
Cena: 1 800 Kč
Cíl: Důkladné zopakování a procvičení gramatických a stylistických jevů, systematizace slovní zásoby. Kurz celkově zaměřen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

* Německý jazyk

Rozsah: 25 hodin
Termín: únor - duben 2011
Cena: 1 800 Kč
Cíl: Důkladné zopakování a procvičení gramatických a stylistických jevů, systematizace slovní zásoby. Kurz celkově zaměřen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek

Informace týkající se plateb a organizace kurzů obdržíte v dopisech 14 dnů před začátkem daného kurzu.

Elektronická přihláška:
http://uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/elektronicka-prihlaska

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“